Whistleblowing

Charita Hlučín v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále „směrnice“) a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila vnitřní oznamovací systém (dále „VOS“), prostřednictvím kterého můžete podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v rámci Charity Hlučín již došlo, nebo ke kterému má dojít v budoucnu. Účelem VOS je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Podání oznámení přispěje ke snížení rizika protiprávního jednání a ke zlepšení fungování Charity Hlučín.

 

Komu je VOS určen?

VOS umožňuje podat oznámení o jednání či situacích, o nichž se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Je určen pro zaměstnance Charity Hlučín, kterými jsou zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, osoby konající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále všichni jako „zaměstnanci“). Oznámení může podat také fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti, s níž oznámení podává.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí:

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba
- samostatná výdělečná činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
- správa svěřeneckého fondu
- dobrovolnická činnost
- odborná praxe, stáž, nebo
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatel je při podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů chráněn před odvetnými opatřeními, kterými jsou jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

 

Jaká protiprávní jednání lze oznámit?

Oznamovatel činí oznámení dle zákona o podezřelé skutečnosti, o které se dozvěděl před výkonem, při výkonu nebo po výkonu pracovní činnosti. Podezřelou skutečností je ta, která:

- má znaky trestného činu
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti stanovené zákonem o ochraně oznamovatele
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí nejméně 100.000 Kč
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Jiná oznámení, např. týkající se porušení Kodexu kanonického práva či jiných církevních předpisů, nejsou považována za oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Co by mělo oznámení obsahovat?

- datum podání oznámení

- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele

- oblast působnosti dle směrnice

- shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa

- důkazy, na jejichž základě je oznámení podáváno

V souvislosti s touto právní úpravou byla v Charitě Hlučín k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání ustanovena příslušná osoba. Touto pověřenou příslušnou osobou je Mgr. Ing. Petr Křížák, MBA, LL.M. Příslušná osoba má jako jediná přístup do VOS a jako jediná má také přístup k osobním údajům oznamovatele. Je povinna postupovat nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS. Je-li oznámení posouzeno jako důvodné, navrhne příslušná osoba povinnému subjektu (tj. Charitě Hlučín) opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

 

Jakou formou lze oznámení podat?

- ústně v budově organizace na adrese U Bašty 275/3, Hlučín, a to po dohodě s pověřenou příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis vyplněním formuláře Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

- písemně zasláním na sekretariát Charity Hlučín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“, takto označenou obálku je možné rovněž vložit do schránek, které jsou rozmístěny na střediscích:

Charitní domov sv. Mikuláše, Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice
Sociálně terapeutická dílna Paprsek, Novodvorská 3453/24, Kravaře

- telefonicky na tel. č: 596 112 481 denně od 8,00 – 13,00hod (z hovoru bude učiněn přepis)

- elektronicky na e-mailové adrese: krizak@krizak.info

- vyplněním formuláře „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů“ a odevzdáním na adrese U Bašty 275/3, Hlučín nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.

 

V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření. Oznamovatel může takovéto jednání nahlásit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS) svého zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (EOS - Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)) https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Upozorňujeme však, že k těmto oznámením nemáme přístup a nemůžeme tak nastavit případná nápravná opatření. Případně lze oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení (OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR). Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím výše uvedených oznamovacích kanálů.

Podá-li fyzická osoba vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku s pokutou do výše 50.000 Kč.

 

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno.  Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů). 

 

Oznámení dle z.o ochraně oznamovatelů.pdf Oznámení 105 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio