Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice

Poslání

Posláním sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je dlouhodobá podpora lidí s mentálním znevýhodněním, kdy vytvářením příležitostí pro seberealizaci v bezpečném prostoru sociální služby dochází k získání a udržení pracovních a sociálních dovedností.

 

Cíle služby

Klient si osvojil pracovní návyky a dovednosti

- Nácvik dodržování pracovního harmonogramu
- Nácvik pracovních činností v dílnách
- Nácvik samostatné práce, nácvik spolupráce

Klient nalezl své uplatnění a seberealizaci

- Podpora v poznávání a rozvoji svých dovedností
- Podpora v samostatném rozhodování o svých aktivitách a zájmech

Klient se orientuje v sociálním prostředí

- Nácvik dovedností v oblasti komunikace s okolím a mezilidských vztahů
- Nácvik běžných sociálních situací

Klient je samostatný v běžných denních činnostech

- Podpora v samostatné péči o svou osobu

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem ve věku od 18 do 64 let, s lehkým a středním mentálním znevýhodněním, kteří jsou v důsledku toho v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací rozumíme snížené schopnosti zvládat a řešit situace každodenního života v některé z těchto oblastí:

- práce (např. obava z pracovního uplatnění, motivace k pracovní činnosti, chybějící pracovní zkušenosti, dovednosti, návyky a povinnosti, povědomí o vhodném pracovním uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce),
- seberealizace (např. příležitosti pro pracovní činnosti, rozvržení denních a volnočasových aktivit),
- kontakt se sociálním prostředím (např. kontakt s lidmi, vyhledávání informací pro každodenní život, kontakt s okolím – běžné instituce a služby, vyřizování různých dokumentů, informace o možnostech pracovního uplatnění),
- komunikace (např. ztížená a odlišná schopnost komunikace, komunikace v pracovní skupině, komunikace v sociálním prostředí),
- péče o svou osobu (např. základní hygienické návyky, přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, stravovací návyky).

 

Zásady poskytování sociální služby 

Respektování práv a důstojnosti klienta – pracovníci jednají s klientem jako s dospělou osobou, který má svá práva a povinnosti.

Zplnomocňování klienta – pracovníci posilují schopnost klienta přijímat rozhodnutí a vyjadřovat své potřeby.

Individuální přístup – pracovníci poskytují podporu klientovi podle jeho individuálních potřeb.

Poskytování odborné služby – pracovníci se průběžně vzdělávají tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní službu. Získané poznatky si předávají a zavádí do praxe.

 

Konkrétní pracovní činnosti a dílny

Rukodělné činnosti

- tvorba z papíru, navlékání perliček, korálků, tvorba z drobných přírodnin, výroba dekorací, 

Šicí dílna

- přišívání knoflíků, vyšívání, stříhání molitanu, vycpávání polštářků a hraček, práce s textilními barvami

Keramická dílna

- práce s keramickou hlínou, tvorba zápichů, misek, květináčů, drobných dekorací

Úklidové činnosti

- nácvik běžného úklidu

 

Poskytované služby

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny: podpora základních hygienických návyků

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: dle aktuální nabídky okolních restaurací a individuálních potřeb klienta a vytvoření podmínek k ohřevu a konzumaci stravy
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby: pomoc při ohřevu a servírování pokrmu, pomoc při přípravě horkých nápojů, podpora při zhotovování pokrmů

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

- nácvik oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek: přiměřená péče o zevnějšek, péče o oděvy, obouvání, zapínání zipu, knoflíků, zavazování tkaniček
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností: podpora každodenních návyků (organizace dne a týdne), nácvik chování v různých společenských situacích, rozvoj mezilidských vztahů (sebeprosazení a tolerance vůči druhým), nácvik běžných způsobů komunikace (společenské chování, nácvik mezilidské komunikace, prostředky alternativní komunikace, spolupráce s lidmi), orientace v pracovním prostředí, podpora manuální zručnosti v jednotlivých dílnách, podpora pracovních kompetencí a návyků, obsluha běžných elektrospotřebičů, kuchyňské činnosti, úklidové činnosti

- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: účast na prodejních akcích, účast na akcích pořádaných organizací, nakupování, cestování hromadnou dopravou

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Kupková
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 053 929, mob.: 603 502 618
e-mail: tereza.kupkova@charitahlucin.cz

Sociálně terapeutickou dílnu podporují:

Provoz sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

 

 

letakA5ludgerovice.pdf Informační leták 902 kB
Záznam kontaktních údajů - první kontakt.pdf Záznam kontaktních údajů 119 kB
Info pro uživatele_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - klient 556 kB
Info pro opatrovníka_STD.pdf Informace o zpracování os. údajů - opatrovník 554 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio