Ocenění zaměstnanci

První ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz zahájil tradici oceňování osob, které se významně zasadily o rozvoj naší ostravsko-opavské diecéze. Na tuto tradici navazuje i druhý diecézní biskup Mons. Martin David a vždy v předvečer svátku svaté Hedviky, patronky dicéze, uděluje pamětní list a medaili sv. Hedviky. Ocenění za přínost k rozvoji Charity v diecézi převzali v ostravské katedrále Božského spasitele také pracovníci Charity Hlučín.

 

2023 - MUDr. Marie Bartusková

Paní doktorka Bartusková je dlouholetou lékařkou Charity Hlučín. Pomáhala odborně při vzniku a rozvoji terénních služeb a dosud se s nadšením a láskou stará o klienty v charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Její lidský přístup, zdvořilost, empatie i pracovitost je příkladem pro ostatní a ukazuje, že léčit umí i vlídné slovo a pohlazení.

 

2022 - Martina Nováková

V Charitě Hlučín paní Martina pracuje přes 20 let. Je oporou jak pečovatelské službě, tak celé charitní rodině. Klienti oceňují její odbornost, ale také otevřené srdce, schopnost naslouchat, povzbudit. Pomoc druhým je pro ni podstatou života. Dokáže k tomu nadchnout své okolí i svou rodinu. Vždy usměvavá, skromná, tolerantní a ve službě příkladem pro ostatní. Sílu ke službě jí dodává modlitba a její rodina. Letos oslavila své kulaté životní jubileum.

 

2021 - Anna Zajaczová

Přes 20 let byla paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Sloužila zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazovala svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Byla jim velkou oporou, povzbuzovala k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem přinášela radost, dovedla naslouchat i potěšit milým slovem. V roce 2023 odešla do zaslouženého důchodu. 

 

2020 - Milada Meinhardová

Do Charity Hlučín nastoupila paní Milada Meinhardová v roce 2003 jako zdravotní sestra v domácí péči. Již sedmnáct let se věnuje pomoci potřebným na Hlučínsku. Každodenní péči o nemocné a umírající chápe jako své charitní poslání. Práci s klienty nebere jako splněný úkol, ale jako pomoc bližním, kteří jsou osamoceni nebo na konci životní cesty. Je také činná ve farnosti Chuchelná, kde se podílí na řadě aktivit, a důležitá je její pomoc při Tříkrálové sbírce. Sílu pro vyčerpávající práci i další činnosti čerpá v modlitbě. Letos oslavila své šedesáté narozeniny, ale den narozenin připadl na období největšího boje s epidemií. V jejím případě to bylo velmi symbolické. Oslavy vyměnila za službu potřebným, kterým s odvahou i nasazením ulehčovala tíživou životní situaci.

 

2019 - Pavla Cigánová

Paní Pavla nastoupila do Charity Hlučín v květnu 1999 jako zdravotní sestra v domácí péči. Na výbornou se ujala role vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby, byť největší smysl své služby vždy viděla v pomoci potřebným přímo u lůžka. Na prvním místě je u ní člověk. Handicapovaný, nemocný, umírající. Za 20 let služby pomohla stovkám rodin zvládnout péči o blízké i náročné okamžiky loučení s umírajícími. Vždy s typickou skromností, poctivostí a ochotou pomoci a také s důvěrou v pomoc Ducha Svatého. Její zásluhou je i dnes ošetřovatelská služba Charity Hlučín na vysoké úrovni, se snahou o citlivost k potřebným, laskavost i potřebnou míru oběti. 

 

2018 - Vojtěch Matušinec 

Do Charity Hlučín nastoupil pan Matušinec jako vedoucí Technického úseku v roce 2006. Od roku 2010 byl současně i zástupcem ředitele. Svou činností přispěl velkou měrou k rozvoji kvality a stabilitě služeb. Aktivně pomáhal lidem bez domova, rozvíjel dobrovolnickou službu, nezastupitelná byla jeho role při opravách, investicích a technických inovacích. Důležitá byla jeho pomoc při povodních a velký podíl měl na konání Tříkrálové sbírky. Do činnosti Charity přinesl kus profesionality, ale také srdečnosti, ochoty a pozitivního přístupu. 

 

2017 - Irena Prchalová

Paní Irena Prchalová nastoupila do Charity Hlučín v roce 1998 jako vrchní sestra. V roce 2009 převzala odpovědnost za Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích jako jeho vedoucí a to až do roku 2016. Péče o blízkou osobu jí to dál neumožnila, ale dál působí v domově jako všeobecná sestra. Do téměř dvacetileté služby v charitě vnesla mimořádnou obětavost, cit pro lidskou solidaritu i odbornou zdatnost. Její zásluhou se kvalita služeb v Charitě Hlučín posunula o kus dopředu. Je příkladem člověka, který zasvětil svůj život službě druhým.

 

2016 - Anna Postulková

Paní Anna Postulková vystudovala obor zdravotní sestry. Nejprve pracovala jako dětská sestra a v roce 1994 přešla do terénní péče do centra léčebné a ošetřovatelské péče Harmonie. Během zaměstnání absolvovala specializační studium v oboru péče o dospělé. V roce 1998 nastoupila do Charity Hlučín jako zdravotní sestra v terénní péči. Po čtyřech letech se stala vrchní sestrou ošetřovatelské služby Charity Hlučín. Za jejího působení, v součinnosti s dalšími spolupracovníky, se ošetřovatelská služba charity stala v regionu synonymem spolehlivosti a kvality. Po 18ti letech poctivé charitní služby paní Anna odešla do zaslouženého důchodu.

 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio