Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti, osamělost z důvodu věku nebo zdravotního stavu.

 

Cíle služby

Podpora klienta při příchodu do Domova

- pomoc klientovi seznámit se s novým prostředím
- pomoc klientovi vybavit pokoj tak, aby se cítil příjemně
- pomoc klientovi snadněji přijímat změnu prostředí

Podpora klienta v udržování nebo zlepšování jeho schopností a dovedností

- podpora a motivace klienta k udržení soběstačnosti a ve využívání dovedností v činnostech, které zvládá sám
- vytváření podmínek pro způsob života podle individuálních potřeb klienta

Podpora klienta při udržování sociálních kontaktů

- podpora klienta k udržování kontaktů s rodinou a přáteli
- podpora klienta v naplňování duchovních potřeb
- podpora klienta ve využívání aktivit a služeb v Domově a mimo Domov

 

Cílová skupina

Lidé starší 65 let z Ludgeřovic a blízkého okolí, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu, pomoc nebo péči, přizpůsobenou jejich individuálním potřebám. 

 

Zásady poskytování sociální služby 

Respektování volby – Klient má možnost volby, kterou pracovníci respektují.
Individuální přístup – Poskytujeme služby klientům s ohledem na jejich rozdílné potřeby.
Dodržování práv klienta – Pracovníci při poskytování služby respektují a dodržují práva klienta; pracují v souladu s Etickým kodexem pracovníků Domova.
Týmová spolupráce – Pracovníci při poskytování služby klientovi vzájemně spolupracují a předávají si informace.
Poskytování odborné služby – Pracovníci se průběžně vzdělávají tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní službu. Získané poznatky si předávají a zavádí do praxe.

 

Poskytované služby

Poskytnutí ubytování

- ubytování
- úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla včetně žehlení

Poskytnutí stravy

- zajištění celodenní stravy podle zásad racionální výživy a potřeb dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a nejméně jednoho vedlejšího jídla

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

- aktivity, které podporují uživatele v obnovení, udržení a posílení kompetencí ke zvládání péče o vlastní osobu - podpora v samostatnosti v hygieně, oblékání a stravování
- terapeutické činnosti, které podporují uživatele v udržení přirozených sociálních vztahů vedoucích k sociální integraci - trénování paměti, smyslové aktivity, vzpomínkové setkání, hudební aktivity, aktivity se světlem

Aktivizační činnosti

- volnočasové a zájmové aktivity - čtení a předčítání z knih a časopisů, hraní společenských her, ruční práce, zpívání, promítání filmů, oslavy narozenin, procházky a posezení v zahradě Domova
- skupinové nebo individuální činnosti, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování motorických dovedností (individuální cvičení, skupinové cvičení, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností)
- běžné domácí aktivity - pečení a vaření, úklid
- kulturní a společenské činnosti, které jsou v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován měsíční plán akcí a aktivit
- začleňování klienta do společnosti - výlety, návštěva divadelních představení, různých výstavních expozic, setkání jubilantů v obci

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- poskytování základního sociálního poradenství v těch oblastech, ve kterých potřebuje klient poradit nebo hájit svá práva
- pomoc při vyřizování úředních záležitostí (např. vyřizování dávek sociální péče nebo sociálního zabezpečení, změna trvalého pobytu, výměna občanského průkazu)
- zajištění návštěvy pracovníka úřadu, notáře v Domově, pokud není klient schopen návštěvy na příslušném úřadě
- pomoc se zajištěním speciálních pomůcek 

- podpora a pomoc při zajištění nákupů
- podpora a pomoc při zajištění úhrady různých poplatků 

 

Kontakt:

Mgr. Ivana Kostková
vedoucí Charitního Domova sv. Mikuláše
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 020 550, mob.: 603 501 993
e-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz

Charitní Domov sv. Mikuláše podporují:

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše Charity Hlučín byl podpořen dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

 

 

letakA5charitahlucin.pdf Informační leták 1096 kB
Ceník za ubytování a stravu od 01.03.2024.pdf Ceník 577 kB
dost o poskytování sociálni služby.pdf Žádost 530 kB
Vyjádřeni praktického lékaře.pdf Vyjádření lékaře 559 kB
Seznam věcí do Domova.pdf Seznam věcí 467 kB
DSVM_Informace o zpracování osobních údajů.pdf Informace o zpracování OÚ pro klienty 554 kB
Informace pro osoby blízké.pdf Informace o zpracování OÚ pro osoby blízké 485 kB
Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta).pdf Formulář pro uplatnění práv 525 kB

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio