Ocenění

Za obětavou a nezištnou službu pro církev děkuje každoročně biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz a apoštolský administrátor Martin David lidem z farností, charit, škol a dalších církvevních zařízení a institucí. Slavnostní mše svatá v předvečer svátku svaté Hedviky, patronky dicéze spojená s oceňováním je tradicí od roku 2011. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali v ostravské katedrále také pracovníci Charity Hlučín.

 

2021

Anna Zajaczová

Již dvacet let je paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Slouží zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazuje svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Je jim velkou oporou, povzbuzuje k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem vnáší radost, dovede naslouchat i potěšit milým slovem. 

 

2020

Milada Meinhardová

Do Charity Hlučín nastoupila paní Milada Meinhardová v roce 2003 jako zdravotní sestra v domácí péči. Již sedmnáct let se věnuje pomoci potřebným na Hlučínsku. Každodenní péči o nemocné a umírající chápe jako své charitní poslání. Práci s klienty nebere jako splněný úkol, ale jako pomoc bližním, kteří jsou osamoceni nebo na konci životní cesty. Je také činná ve farnosti Chuchelná, kde se podílí na řadě aktivit, a důležitá je její pomoc při Tříkrálové sbírce. Sílu pro vyčerpávající práci i další činnosti čerpá v modlitbě. Letos oslavila své šedesáté narozeniny, ale den narozenin připadl na období největšího boje s epidemií. V jejím případě to bylo velmi symbolické. Oslavy vyměnila za službu potřebným, kterým s odvahou i nasazením ulehčovala tíživou životní situaci.

 

2019

Pavla Cigánová

Paní Pavla nastoupila do Charity Hlučín v květnu 1999 jako zdravotní sestra v domácí péči. Na výbornou se ujala role vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby, byť největší smysl své služby vždy viděla v pomoci potřebným přímo u lůžka. Na prvním místě je u ní člověk. Handicapovaný, nemocný, umírající. Za 20 let služby pomohla stovkám rodin zvládnout péči o blízké i náročné okamžiky loučení s umírajícími. Vždy s typickou skromností, poctivostí a ochotou pomoci a také s důvěrou v pomoc Ducha Svatého. Její zásluhou je i dnes ošetřovatelská služba Charity Hlučín na vysoké úrovni, se snahou o citlivost k potřebným, laskavost i potřebnou míru oběti. 

 

2018

Vojtěch Matušinec 

Do Charity Hlučín nastoupil pan Matušinec jako vedoucí Technického úseku v roce 2006. Od roku 2010 je současně i zástupcem ředitele. Svou činností přispěl velkou měrou k rozvoji kvality a stabilitě služeb. Aktivně pomáhá lidem bez domova, rozvíjí dobrovolnickou službu, nezastupitelná je jeho role při opravách, investicích a technických inovacích. Důležitá byla jeho pomoc při povodních a velký podíl má na konání Tříkrálové sbírky. Do činnosti Charity přinesl kus profesionality, ale také srdečnosti, ochoty a pozitivního přístupu. Velkým dílem přispěl k pozitivnímu vnímání Charity Hlučín u zástupců měst a obcí Hlučínska i jejich obyvatel. Pro službu Charity je jeho činnost zcela zásadní.

 

2017

Irena Prchalová
Paní Irena Prchalová nastoupila do Charity Hlučín v roce 1998 jako vrchní sestra. V roce 2009 převzala odpovědnost za Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích jako jeho vedoucí a to až do roku 2016. Péče o blízkou osobu jí to dál neumožnila, ale dál působí v domově jako všeobecná sestra. Do téměř dvacetileté služby v charitě vnesla mimořádnou obětavost, cit pro lidskou solidaritu i odbornou zdatnost. Její zásluhou se kvalita služeb v Charitě Hlučín posunula o kus dopředu. Je příkladem člověka, který zasvětil svůj život službě druhým.

 

2016

Anna Postulková

Paní Anna Postulková vystudovala obor zdravotní sestry. Nejprve pracovala jako dětská sestra a v roce 1994 přešla do terénní péče do centra léčebné a ošetřovatelské péče Harmonie. Během zaměstnání absolvovala specializační studium v oboru péče o dospělé. V roce 1998 nastoupila do Charity Hlučín jako zdravotní sestra v terénní péči. Po čtyřech letech se stala vrchní sestrou ošetřovatelské služby Charity Hlučín. Za jejího působení, v součinnosti s dalšími spolupracovníky, se ošetřovatelská služba charity stala v regionu synonymem spolehlivosti a kvality. Dokladem toho jsou četná poděkování, články v místním tisku i ohlasy rodin a lékařů. Po 18ti letech poctivé charitní služby paní Anna odešla do zaslouženého důchodu.

 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio