Ocenění

Za obětavou a nezištnou službu pro církev děkuje každoročně biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz a apoštolský administrátor Martin David lidem z farností, charit, škol a dalších církvevních zařízení a institucí. Slavnostní mše svatá v předvečer svátku svaté Hedviky, patronky dicéze spojená s oceňováním je tradicí od roku 2011. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali v ostravské katedrále také pracovníci Charity Hlučín.

2022

Martina Nováková

V Charitě Hlučín paní Martina pracuje 22 let. Je oporou jak pečovatelské službě, tak celé charitní rodině. Klienti oceňují její odbornost, ale také otevřené srdce, schopnost naslouchat, povzbudit. Pomoc druhým je pro ni podstatou života. Dokáže k tomu nadchnout své okolí i svou rodinu. Vždy usměvavá, skromná, tolerantní a ve službě příkladem pro ostatní. Sílu ke službě jí dodává modlitba a její rodina. Letos oslavila své kulaté životní jubileum.

 

2021

Anna Zajaczová

Již dvacet let je paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Slouží zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazuje svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Je jim velkou oporou, povzbuzuje k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem vnáší radost, dovede naslouchat i potěšit milým slovem. 

 

2020

Milada Meinhardová

Do Charity Hlučín nastoupila paní Milada Meinhardová v roce 2003 jako zdravotní sestra v domácí péči. Již sedmnáct let se věnuje pomoci potřebným na Hlučínsku. Každodenní péči o nemocné a umírající chápe jako své charitní poslání. Práci s klienty nebere jako splněný úkol, ale jako pomoc bližním, kteří jsou osamoceni nebo na konci životní cesty. Je také činná ve farnosti Chuchelná, kde se podílí na řadě aktivit, a důležitá je její pomoc při Tříkrálové sbírce. Sílu pro vyčerpávající práci i další činnosti čerpá v modlitbě. Letos oslavila své šedesáté narozeniny, ale den narozenin připadl na období největšího boje s epidemií. V jejím případě to bylo velmi symbolické. Oslavy vyměnila za službu potřebným, kterým s odvahou i nasazením ulehčovala tíživou životní situaci.

 

2019

Pavla Cigánová

Paní Pavla nastoupila do Charity Hlučín v květnu 1999 jako zdravotní sestra v domácí péči. Na výbornou se ujala role vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby, byť největší smysl své služby vždy viděla v pomoci potřebným přímo u lůžka. Na prvním místě je u ní člověk. Handicapovaný, nemocný, umírající. Za 20 let služby pomohla stovkám rodin zvládnout péči o blízké i náročné okamžiky loučení s umírajícími. Vždy s typickou skromností, poctivostí a ochotou pomoci a také s důvěrou v pomoc Ducha Svatého. Její zásluhou je i dnes ošetřovatelská služba Charity Hlučín na vysoké úrovni, se snahou o citlivost k potřebným, laskavost i potřebnou míru oběti. 

 

2018

Vojtěch Matušinec 

Do Charity Hlučín nastoupil pan Matušinec jako vedoucí Technického úseku v roce 2006. Od roku 2010 je současně i zástupcem ředitele. Svou činností přispěl velkou měrou k rozvoji kvality a stabilitě služeb. Aktivně pomáhá lidem bez domova, rozvíjí dobrovolnickou službu, nezastupitelná je jeho role při opravách, investicích a technických inovacích. Důležitá byla jeho pomoc při povodních a velký podíl má na konání Tříkrálové sbírky. Do činnosti Charity přinesl kus profesionality, ale také srdečnosti, ochoty a pozitivního přístupu. Velkým dílem přispěl k pozitivnímu vnímání Charity Hlučín u zástupců měst a obcí Hlučínska i jejich obyvatel. Pro službu Charity je jeho činnost zcela zásadní.

 

2017

Irena Prchalová
Paní Irena Prchalová nastoupila do Charity Hlučín v roce 1998 jako vrchní sestra. V roce 2009 převzala odpovědnost za Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích jako jeho vedoucí a to až do roku 2016. Péče o blízkou osobu jí to dál neumožnila, ale dál působí v domově jako všeobecná sestra. Do téměř dvacetileté služby v charitě vnesla mimořádnou obětavost, cit pro lidskou solidaritu i odbornou zdatnost. Její zásluhou se kvalita služeb v Charitě Hlučín posunula o kus dopředu. Je příkladem člověka, který zasvětil svůj život službě druhým.

 

2016

Anna Postulková

Paní Anna Postulková vystudovala obor zdravotní sestry. Nejprve pracovala jako dětská sestra a v roce 1994 přešla do terénní péče do centra léčebné a ošetřovatelské péče Harmonie. Během zaměstnání absolvovala specializační studium v oboru péče o dospělé. V roce 1998 nastoupila do Charity Hlučín jako zdravotní sestra v terénní péči. Po čtyřech letech se stala vrchní sestrou ošetřovatelské služby Charity Hlučín. Za jejího působení, v součinnosti s dalšími spolupracovníky, se ošetřovatelská služba charity stala v regionu synonymem spolehlivosti a kvality. Dokladem toho jsou četná poděkování, články v místním tisku i ohlasy rodin a lékařů. Po 18ti letech poctivé charitní služby paní Anna odešla do zaslouženého důchodu.

 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio