Přichází možnost zbavit se exekuce

Startuje projekt Milostivé léto

 

V červenci letošního roku schválil Parlament České republiky novelu zákona o exekucích, jehož součástí je také tzv. milostivé léto. Toto časově omezené opatření by mělo pomoci až několika desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti.

Konkrétně v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 budou moci někteří dlužníci ukončit své exekuce, které jim vznikly v minulosti u veřejnoprávních subjektů. K tomu je stručně řečeno potřeba jednorázově splatit jistinu dluhu, a navíc uhradit také poplatek exekutorovi včetně DPH za náklady ukončení exekuce. Zbytek dluhu navýšený o úroky z prodlení a další poplatky s ním spojené jim poté bude odpuštěn. O tom, jak konkrétně postupovat, se dočtete níže v textu.

Nejprve si odpovězte na následující otázky:

Mám dluh u veřejnoprávního věřitele (např. u dopravních podniků, VZP, ČEZ či u obecního úřadu za nájem)?
Bylo moje exekuční řízení zahájeno nejpozději do 27. 10. 2021?
Nebylo mi v insolvenčním řízení schváleno oddlužení?
Řeší moji exekuci soudní exekutor (netýká se daňových ani správních exekucí)?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli kladně, pravděpodobně splňujete všechny zákonem dané podmínky a má pro vás smysl číst dál.

Dalším krokem bude zjištění aktuální výše jistiny vymáhané v exekučním řízení, tedy výše původního dluhu bez tzv. příslušenství dluhů, jako jsou úroky, pokuty, sankce za pozdní splácení, náklady za právní zastoupení, soudní poplatky apod. V případě, že už jste v minulosti začali dluh splácet, může být zbývající jistina nižší než původní výše dluhu. Ovšem pozor, ne všechny peníze, které jste dosud zaplatili, se automaticky odečítají od jistiny. Je velmi pravděpodobné, že vaše předchozí splátky šly na pokrytí zmiňovaných sankcí, a jistina je tak stále stejná jako na začátku.

Nejlepším řešením, jak zjistit skutečnou výši jistiny, je kontaktovat přímo exekutora, nejlépe prostřednictvím doporučeného dopisu nebo přes datovou schránku. Vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti totiž nemusí soudní exekutoři poskytovat informace z exekučního řízení přes telefon ani odpovědí na běžný e-mail bez elektronického podpisu.

Až budete znát aktuální výši zbývající jistiny, tedy to, kolik máte v rámci milostivého léta zaplatit, učiňte tak co nejdříve (ovšem ne dříve než 28. 10. 2021, nejpozději pak do 28. 1. 2022). K celkové částce ve výši jistiny je třeba ještě připočíst náklady na zastavení exekuce, resp. zákonem stanovenou částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH).

Pokud byste zjistili, že vaše jistina je již kompletně uhrazená a zbývající dluh tedy činí jen příslušenství, pošlete v době milostivého léta exekutorovi už jen 907,50 Kč na úhradu nákladů ukončení exekuce a oznámení o tom, že využíváte milostivého léta.

Posledním nezbytným krokem, který je potřeba po splacení jistiny a zákonných nákladů učinit, je informovat exekutora o tom, že jste institut milostivého léta využili. Nejlépe opět formou doporučeného dopisu, ve kterém výslovně uvedete, že chce využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Žádný speciální formulář, prostřednictvím kterého by bylo možno exekutora o využití milostivého léta vyrozumět, totiž neexistuje.

Při splnění všech uvedených podmínek pak exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství. O tom by pak měl vydat bez zbytečného odkladu písemné rozhodnutí.

Bližší informace, rady a konkrétní doporučení vám poskytnou odborníci v občanských poradnách při Charitě Česká republika.

Zákonná úprava: novela zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Pokud si nebude vědět rady, obraťte se na některou z charitních dluhových poraden

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio